จันทวงสิน ม. .; ปัญญาดี เ. .; ผาเจริญ ว.; เสมมณี อ. ปัจจัยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 59–72, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/265868. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.