ปันลำ จ.; เรือนตุ่น ก. . การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของวัดและชุมชน ในตำบลพระบาทตามแนวพระพุทธศาสนา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 103–115, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266323. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.