ศรีใจวงศ์ ณ. .; เหล็งพั้ง ภ. .; เทพปินตา พ. . การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 73–86, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266573. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.