นพทวีวัฒน์ อ. .; กลับวิลา โ. . เส้นทางการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 116–130, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266659. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.