สารพล ช.; เครือคำ เ. . แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 131–145, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/266662. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.