ลือดัง โ. . .; จตุรพรประสิทธิ์ ช. แรงจูงใจการศึกษาหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ: พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 146–161, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267291. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.