หีตอักษร ย. .; ธรรมพิทักษ์ ส.; อนันทนาธร อ. . ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 162–176, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267341. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.