มหาศักดิ์สวัสดิ์ ร. .; ทาวะรมย์ อ. . ผลกระทบจากการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ต่อประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 205–222, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267345. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.