กิตฺติเวที พ. .; ณ พิกุล ศ. การศึกษาแนวทางการเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวต่างชาติของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 177–189, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267347. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.