กิตฺติวํโส พ.; ฟองจันตา พ. . การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 263–273, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267353. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.