พระครูวรวรรณวิฑูรย์; สุระรินทร์ พ.; สารบรรณ ส. .; สุทธะ ช. . อัตลักษณ์ด้านประเพณีที่สำคัญของเมืองพะเยา. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 235–249, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267363. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.