ธรรมสอน ก. . .; สาแก้ว อ. . พุทธวิธีบริหารจากวรรณกรรมสามก๊ก. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, Lampang, Thailand, v. 12, n. 2, p. 223–234, 2023. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/267369. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.