ดวงใจ ณัฏฐวดี, มั่งคั่ง ชรินทร์, และ วรรณไพศาล เชษฐภูมิ. 2021. “การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องประวัติศาสตร์เมืองลำปาง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 10 (1). Lampang, Thailand:126-36. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251554.