พันธ์ศุภะ ณิชชยาวรรณ, และ ประสงค์สุข คมศิลป์. 2020. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาโครงการพัฒนาครูประถมศึกษาในมิติคู่พัฒนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (3). Lampang, Thailand:156-69. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251598.