ภทฺทมุนี พระปลัดดำรงค์. 2020. “รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักพุทธธรรม โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:1-13. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251641.