สุวณฺโณ พระมหาสุวรรณ, อุตฺตโร พระมหาอุดร, และ วชิรเมธี พระราช. 2020. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูตามหลักกัลยาณมิตรธรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:14-25. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251643.