วรเวก สรายุทธ. 2020. “รูปแบบบริหารการพัฒนาครูเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:26-39. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251644.