คงประพันธ์ นันทยา, เผือกฟัก สุภาวดี, และ ช่วยเพล พรทิพย์. 2020. “ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:40-51. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251645.