ดูฮาเมลน์ พาฝัน นิลสวัสดิ์. 2020. “การพัฒนาศักยภาพมรดกทางประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลาเพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของการท่องเที่ยวเมืองเก่า”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:52-64. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251647.