โอบอ้อม สุทธญาณ์. 2020. “การเสริมสร้างจิตพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:65-77. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251649.