ทูลธรรม พัฒนภาณุ. 2020. “การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:78-90. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251651.