จิตวัฒนากร ตระกูล. 2020. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:91-100. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251652.