อิสริยานนท์ เมทินา. 2020. “ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มีต่อชุมชนโดยรอบ: ศึกษากรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:101-18. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251653.