บุญอินทร์ เดชา, ถิ่นบางเตียว โอฬาร, และ เครือนวล ชัยณรงค์. 2020. “เครือข่ายอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชัยนาท: วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:119-35. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251654.