เลขะกุล กิตติ์รวี, และ ชิ้นฟัก นุกูล. 2020. “บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:136-51. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251656.