จงไกรจักร์ พจมาน, และ ศิริชัยศิลป์ เกษทิพย์. 2020. “การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความสามารถในการบริหารจัดการขยะอย่าง สร้างสรรค์ โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:152-66. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251657.