เกตุวีระพงศ์ พูนทรัพย์. 2020. “การจัดการองค์ความรู้อาหารพื้นบ้านยอดนิยมเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพของผู้สูงอายุ เขตภาคเหนือตอนบน”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:167-82. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251661.