วิชัยดิษฐ์ ณัฐพงศ์, และ ชัยรัตน์ ผกามาศ. 2020. “ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:183-92. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251662.