ปิยะเจริญเดช ทัศนีย์, มทฺทโว พระมหาสุริยะ, และ สนฺตมโน พระพงษ์ศักดิ์. 2020. “การกำเนิดรัฐตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 9 (2). Lampang, Thailand:193-202. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251663.