ดีเยี่ยม พระครูปลัดเถรานุวัฒน์. 2021. “บทบาทพระสงฆ์กับความสำเร็จในการบริหารเชิงระบบในองค์กรศาสนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 10 (2). Lampang, Thailand:241-52. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/251964.