ไชยเดช ปาริฉัตร. 2021. “แนวทางการส่งเสริมการจัดประสบการณ์แบบโครงการในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 10 (3). Lampang, Thailand:124-32. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/254482.