ปุริมาตร พิชิต. 2022. “การศึกษาความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:181-94. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/255432.