รักชาติ ๋จิรวัฒน์. 2022. “ความเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการบนพื้นที่สูงของชาวกะเหรี่ยงในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:36-54. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257132.