ศรีปรัชยานนท์ สมจันทร์. 2022. “สัญญะยันต์เทียนในวิถีชุมชนล้านนา: สัญญะยันต์เทียนในวัฒนธรรมล้านนา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:231-47. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257195.