กระจ่างแจ้ง เบญญาดา. 2022. “กลไกการตลาดขมิ้นพันธุ์แดงสยามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว: ศึกษากลไกการตลาดของขมิ้นพันธุ์แดงสยามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:71-87. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257249.