เกษจ้อย สิทธิพร. 2022. “การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:1-16. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257420.