ชัยภูมิ อัครเจตน์. 2022. “การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษาตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:55-70. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257666.