เอกบาง นิตยา. 2022. “โคลงนิราศหริภุญชัย : การวิเคราะห์คุณค่าโคลงนิราศหริภุญชัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยนิราศ”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:266-79. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257779.