รักงาม ณัฐพงศ์. 2022. “บทบาทของทุนจีนในการขยายความสัมพันธ์แบบทุนนิยมในระบบเกษตรกรรมของประเทศลาว: กรณีศึกษาสวนกล้วยขนาดใหญ่”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:88-103. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257834.