ลีลาลัย เกสรสิริ. 2022. “การขูดรีดแอบแฝงในระบบเกษตรพันธสัญญา”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:104-22. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257836.