ผลเจริญ ชนิกานต์. 2022. “เศรษฐศาสตร์การเมืองของมรดกโลกในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:17-35. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257841.