จาดตานิม ชาติชาย. 2022. “การพัฒนารูปแบบศักยภาพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคความปกติใหม่ (New Normal)”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:123-38. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/257963.