จิรกิจนิมิตร ณัฐนนท์. 2022. “บทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (1). Lampang, Thailand:195-213. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258152.