วงษ์กมลเศรษฐ์ โศภิชฐ์, โชติวงษ์ ชุลีวรรณ, และ อัตวินิจตระการ ปรีดา. 2022. “การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:1-15. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258221.