วารีวะนิช ปรเมศวร์, โชติวงษ์ ชุลีวรรณ, และ อัตวินิจตระการ ปรีดา. 2022. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในยุคดิจิทัล”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:16-31. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258548.