ธรรมสอน กริชชัย, และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์. 2022. “พระพุทธศาสนากับวิชาชีพข้าราชการพลเรือน”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:53-65. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258633.