ณ พิกุล ศุภกร, และ พระครูวรวรรณวิฑูรย์. 2022. “การเสริมสร้างพุทธจริยธรรมสำหรับนักการเมือง”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:155-65. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258702.