สุขะการผดุง ชินะพันธ์, โชติวงษ์ ชุลีวรรณ, และ อัตวินิจตระการ ปรีดา. 2022. “การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:32-52. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/258734.