ก๋องแก้ว พระไกรวิน, บุญอิ่ม ดิลก, และ ศรีปรัชยานนท์ สมจันทร์. 2022. “การศึกษาหลักปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวทางโอวาทของพระสารีบุตร”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:66-79. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259090.