เขื่อนคำแสน พระสาธิต, และ จรโณ พระอธิการสมนึก. 2022. “ศึกษาวิเคราะห์วัตถุทานในพระพุทธศาสนาเถรวาท:”. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 11 (2). Lampang, Thailand:80-93. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBJ/article/view/259149.